Skip to main content

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ် သမဂ္ဂများသည် Auckland ဆိြ်ကမ်း အလိုအလလျာက်လုြ် စက်ကိရိယာ တြ်ဆင်လရး အစီအစဉ်များကို မီးလမာင်းထိုးပြ

06 Jan 2020

ITF ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် အလိုအလလျောက်လုပ် စက်ကိရိယာ တပ်ဆင်လရးမှာ အလုပ်သမားမျေား၏ လူလေမှုဘဝမျေား၊ သူတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမျေားနှင့်တကွ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနှင့်လေသဆိုင်ရာ စီးပွားလရးမျေားကို သက်လရာက်မည့် ထိခိုက်မှုအား လက်ဦးလ ပာဆိုဖွင့်ဟရေ် ေယူးဇီလေ်နိုင်ငံ သယ်ယူပို့လဆာင်လရးနှင့်အလုပ်သမား ဝေ်ကကီးမျေားနှင့် လတွ့ဆုံခဲ့သည့်အ ပင် လအာ့က်လေ် (Auckland) မမိ့လတာ်ဝေ်နှင့် မမိ့လတာ်လကာင်စီကိုလည်း လတွ့ဆုံခဲ့သည်။

ေီဇင်ဘာလ 4-5 ရက်လေ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးလဆာင်ခဲ့သူ ဖစ်သည့် ITF ဥက္ကဌနှင့် ဆိပ်ကမ်း အလုပ်သမားမျေား ကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ဖစ်သူ Paddy Crumlin သည် အစိုးရ၊ လကာင်စီနှင့် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တို့အကကား အပပသလဘာ လကာင်းမွေ်လသာ စကားလ ပာပွဲကို အသိအမှတ်ပပခဲ့ပါသည်- “အလရးကကီးသည့် အချေက်မှာ ေယူးဇီလေ် အစိုးရနှင့် လအာ့က်လေ် (Auckland) လကာင်စီသည် လအာ့က်လေ် (Auckland) ဆိပ်ကမ်းနှင့်တကွ နိုင်ငံရှိအ ခားလသာ ဆိပ်ကမ်းမျေားတွင် အလိုအလလျောက်လုပ် စက်ကိရိယာ စတင် တပ်ဆင်လရးနှင့်ပတ်သက်၍ MUNZ နှင့် ITF တို့နှင့်တကွ အစဥ်မ ပတ် စကားညှိနှုိင်းလ ပာဆိုမှုလုပ်သွားရေ် ကတိပပခဲ့ကကသည်။

“ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အ မတ်အစွေ်း အလပါ် လငွလကကးဆိုင်ရာ သက်လရာက်မှုမျေားအ ပင် လအာ့က်လေ် (Auckland) ဆိပ်ကမ်းရှိ စီစဥ်ထားသည့် အလိုအလလျောက်လုပ် စက်ကိရိယာ တပ်ဆင်လရးလကကာင့် အလုပ်သမားမျေားအလပါ် လူမှုလရးအရနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းအရ ထိခိုက်မှုမျေားတို့နှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်လ ပာဆိုရေ် အခွင့်အလမ်းရရှိသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သယ်ယူပို့လဆာင်ရး ဝေ်ကကီး Phil Twyford ၊ အလုပ်သမား ဝေ်ကကီး Ian Lees-Galloway နှင့် လအာ့က်လေ် (Auckland) မမိ့လတာ်ဝေ် Phil Goff နှင့်တကွ သူ၏ လကာင်စီအဖွဲ့ဝင်မျေားတို့အား လကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

“ပပ ပင်လ ပာင်းလဲဆေ်းသစ်လရးဟာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ အလ ခအလေမျေားကို တိုး မှင့်လပးသင့်တယ်၊ အလုပ်သမား အင်အားစုကို ဖျေက်သိမ်းပစ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ၎င်းအ ပင် ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်ဆင့်လ ပာဆိုလိုသည်မှာ လအာ့က်လေ် (Auckland) လူထုအတွက် ဤကိစ္စမှာ ကိုယ်လရးကိုယ်တာကိစ္စ ဖစ်သင့်ပါတယ်။ အလိုအလလျောက်လုပ် စက်ကိရိယာ တပ်ဆင်လရးလကကာင့် အလုပ်မျေားအလပါ်သက်လရာက်မှုနှင့် သင်၏ လေသဆိုင်ရာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမျေားအလပါ်သက်လရာက်မှု လမ်းလကကာင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အလွေ် တရားဝင်သည့် စိုးရိမ်မှုမျေား ရှိပါတယ်၊" ဟု Crumlin ကလ ပာကကားခဲ့သည်။

Crumlin သည် ဝေ်ကကီးချေုပ် Jacinda Ardern နှင့် မလတွ့ဆုံမီ မကကာခင်က ဖစ်ပွားလသာ White Island မီးလတာင် လပါက်ကွဲမှု၌ လသဆုံးသူမျေားနှင့်ေဏ်ရာရသူမျေား၏ မိသားစုမျေားထံသို့ ITF ၏ အသည်းထက်ဆုံး ဝမ်းေည်းလကကကွဲမှုကိုလည်း လစပါးခဲ့ပါသည်။

“ဤကိစ္စမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက် စိတ်ေဏ်သင့်လစပပီး အလွေ် ထိပ်လေ့်စရာလကာင်းပါတယ်၊ ပင်လယ်လရလကကာင်း ဝေ်လဆာင်မှုမျေားနှင့် Ovation of the Seas ၏ ခရီးသည်မျေားနှင့် သလဘဘောသားမျေားအပါအဝင် ကယ်ဆယ်လရးလုပ်ငေ်းတွင်ပါဝင်လေသည့် အလရးလပါ် ဝေ်လဆာင်မှုဌာေမျေားတို့အတွက်လည်း စိတ်ေဏ်သင့်လစပပီး အလွေ် ထိပ်လေ့်စရာလကာင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အလေ ဖင့် ဝေ်ကကီးချေုပ်အား သူမ၏လောက်ကွယ်၌ လဆွးလနွးခဲ့ကကသည့် အလရးကကီးလသာ ကိစ္စအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ လတွ့ဆုံရေ် ရည်သေ်လျေက်ရှိပပီး သူမ၏ ဝေ်ကကီးမျေားမှတစ်ဆင့် လပးခဲ့သည့်ကတိကဝတ်မျေားအတွက် အလွေ့်အလွေ် လကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်၊” ဟု Crumlin က လ ပာကကားခဲ့သည်။

မင့်မားလသာ-အဆင့်ရှိ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူမျေားမှာ- Bob Dhaliwal, ILWU ကလေေါနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာလရး အတွင်းလရးမှူးနှင့် ITF Dockers’ Section Future of Work Working Group ၏ ဥက္ကဌ၊ Warren Smith, MUA တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လက်လထာက် အတွင်းလရးမှူးနှင့် ITF Dockers’ Section Future of Work Working Group ၏ ေုတိယ ဥက္ကဌ၊ Dane Jones, ILWU; နှင့် ITF Dockers’ Section မှ Courtney Pecquex တို့ ဖစ်ကကပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် သူတို့၏ သက်ဆိုင်သည့် အလတွ့အကကံမျေားနှင့်တကွ သုလတသေမှလဖာ်ထုတ်လပးခဲ့သည့် သက်လရာက်မှုမျေားကို ဝေ်ကကီးမျေားနှင့် မမိ့လတာ်လကာင်စီတို့နှင့် လဝမျှဖလှယ်လပးခဲ့သည်၊ အထူးသ ဖင့်-

  • အလိုအလလျောက်လုပ် စက်ကိရိယာ စတင် တပ်ဆင်လရးနှင့်ဆက်နွှယ်လသာ ကျေဆင်းမည် ဖစ်သည့် ထုတ်လုပ်မှု
  • အလုပ်လပျောက်ဆုံးမှုမျေားနှင့် အလုပ်သမားမျေားထံမှ လလျှာ့ပါးလာမည့် ကျေခံစရိတ်မျေားလကကာင့် လပါ်လပါက်လာမည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအလပါ် သက်လရာက်မည့်ထိခိုက်မှုလမ်းလကကာင်း
  • ကျေေ်းမာလရးနှင့် လဘးကင်းလုံပခံလရး ပဿောမျေားတို့ ဖစ်သည်။

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အစိုးရအား အလုံးစုံပပီး ပည့်စုံမည့် ဆိပ်ကမ်း ေည်းဗျေူဟာတစ်ရပ်ကို လထာက်ခံလပးရေ်ကိုလည်း တိုက်တွေ်းလိုက်ပါသည်၊ ပင်လယ်လရလကကာင်း ခရီးသည်နှင့်ကုေ်စည် သယ်ယူပို့လဆာင်လရးဆိုင်ရာ ခိုင်မာလသာ စည်းမျေဥ်းအတွက် လိုအပ်ချေက်နှင့်တကွ ကျွမ်းကျေင်သည့် ပင်လယ်လရလကကာင်း အလုပ်သမားမျေား ဆက်လက်ထားရှိလရး၊ လဘးကင်းလုံပခံလရးကို မှင့်တင်လပးလရးနှင့် ပတ်ဝေ်းကျေင်နှင့်နိုင်ငံမျေား၏ စီးပွားလရးဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံပခံလရးအား အကာအကွယ်လပးလရးကို လသချောလစရေ်အတွက် နိုင်ငံတွင်း သလဘဘောသားမျေားအား တိုး မှင့်လုပ်လပးမည့် လလ့ကျေင့်သင်တေ်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ခေ့်ထားလရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချေက်တို့အပါအဝင်တို့ကိုလည်း လထာက်ခံလပးရေ် တိုက်တွေ်းလိုက်ပါသည်။

အလိုအလလျောက်လုပ် စက်ကိရိယာ တပ်ဆင်လရးကို ကကံလတွ့လေရပပီး လရလကကာင်းခရီးသည်နှင့်ကုေ်စည် သယ်ယူပို့လဆာင်လရးဆိုင်ရာ ခိုင်မာလသာ ဥပလေမျေားရှိသည့် အ ခားနိုင်ငံမျေားထံမှ လဝမျှဖလှယ်လရးနှင့် ပညာယူလရး၏ အလရးကကီးပုံကို အသိအမှတ်ပပ ခင်းအား ဖင့် သယ်ယူပို့လဆာင်လရးနှင့်အလုပ်သမား ဝေ်ကကီးမျေားနှင့် လအာ့က်လေ် (Auckland) မမိ့လတာ်ဝေ်တို့သည် အစဥ်မ ပတ် စကားလ ပာဆိုလရးကို MUNZ နှင့် ITF တို့နှင့် ဆက်လက်လ ပာဆိုသွားရေ် ကတိပပခဲ့သည်။

မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ားတင္ျခင္း

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.