Skip to main content

ဥေရာပဆိုင္ရာေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား အခြန္ထမ္းေဆာင္သူႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္မရွိဟု OECD-ITF အစီရင္ခံစာအသစ္ကဆို

20 Sep 2019
Press Release

ဥေရာပဆိုင္ရာေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို တိုက္ရိုက္တစ္မ်ဳိး သြယ္ဝိုက္၍တစ္ဖံု ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မ်ား၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို အိုးအီးစီဒီအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ ေရးဖိုရမ္ (ITF) တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္အစီရင္ခံစာသစ္အရ ၎တို႔လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ စနစ္တြင္ ဥေရာပမွအခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ဒီအစီရင္ခံစာက ဥေရာပေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲသူေတြကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေရေၾကာင္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတြက သူတို႔ရည္မွန္ထားတဲ့အတုိင္းျဖစ္မလာဘူးဆိုၿပီး ဒီကိစၥကိုသကၤာမကင္းျဖစ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕သမဂၢေတြရဲ႕ သံသယကုိ  OECD နဲ႔ ITF ကသံုးသပ္သူေတြကေထာက္ခံေပးလိုက္တာပါ ဟု ဥေရာပဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ (ETF) က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ုဳပ္တာဝန္ယူထားေသာ Livia Spera ကဆိုသည္။ ဒီလိုၿပီးျပည့္စံုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္က တဆင့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံေၾကးေငြေတြဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေနပါဝင္ေနတယ္ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာ ပါ။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ကလည္း သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုေျပာင္းလဲၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္ေရး၊ သင္တန္းပို႔ခ်ေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းေတြမွာ တကယ္ေကာင္းမြန္ခိုင္မာတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအေနနဲ႔ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးဖို႔လိုတယ္ ဟု Spera က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပးထားသည့္ေငြႏွင့္ညီမွ်ေသာေထာက္ပံ့မႈေပးႏိုင္ၿပီလားဆိုသည့္  ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားအေၾကာင္း ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ OECD-ITF အစီရင္ခံစာသည္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို တိုက္ရိုက္တစ္မ်ဳိး သြယ္ ဝိုက္၍တစ္ဖံု ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား အကဲျဖတ္တြက္ခ်က္ေရး ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေထာက္ခံထားၿပီး ဥေရာပေရးရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားရွိရာ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္းေသခ်ာစြာအာရံုစိုက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

OECD-ITF အစီရင္ခံစာရဲ႔ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံအလိုက္သက္ဆိုင္ရာအစိုးရပိုင္းက ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတြကို ပိုပိုၿပီး သံုးစြဲ ေနေသာ္ျငား သူတို႔ရည္မွန္းထားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးမွာ သံုးစြဲရတဲ့ေငြနဲ႔ညီမွ်တဲ့ရလဒ္ ထြက္ေပၚမႈရွိမရွိဆိုရာမွာ သက္ေသ အေထာက္အထားမွာမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနတယ္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Stephen Cotton ကဆုိသည္။

အစီရင္ခံစာမွထြက္ေပၚလာသည့္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားမွႏုိင္ငံအလံတင္ၿပီးကမၻာအႏွံ႔ခုတ္ေမာင္းေနေသာ သေဘၤာအေရအတြက္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိၿပီး ဥေရာပသားသေဘၤာသားအေရအတြက္လည္းက်ဆင္းခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေထာက္ခံေပးထားေသာသက္ေသမရွိသလို ေရေၾကာင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အလုပ္အကိုင္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈပိုင္းတြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မရွိ ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္း ဝင္ေရာက္ခါစလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကိုခံစားခြင့္ မရ ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီစနစ္ကိုလံုးဝျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ဥေရာပဆိုင္ရာသေဘၤာလုပ္ငန္းက ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံမႈေတြလုပ္ဖို႔ လို ပါလိမ့္မယ္။ ဥေရာပသေဘၤာလုပ္ငန္းဘက္ကလည္း ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံေၾကးေငြအတြက္ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္အခ်က္က အကယ္၍မ်ားျဖစ္မလာခဲ့ရင္ဆိုတဲ့အခ်က္မဟုတ္ပဲ အမွန္တစ္ကယ္အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာပါ။ ဥေရာပ တိုက္အေနနဲ႔လည္း က႑တစ္ခုထားၿပီးေထာက္ပံ့ဖို႔လိုပါမယ္။  ဥေရာပသားသေဘၤာသားေတြအတြက္ သင္တန္းဖြင့္ေပးတာ၊ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြဖန္တီးေပးတာ အစရွိတဲ့ အမ်ားနဲ႔မတူပဲပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့ ဟု Steve Cotton ကဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာပါအၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ETF အဖြဲ႔နဲ႔ ITF အဖြဲ႔ေတြကေထာက္ခံထားတယ္။ အၾကံျပဳခ်က္ထဲမွာ  ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးက႑ကိုေထာက္ပံ့ထားတဲ့ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတြကို ဆက္လက္ထားရွိေပးသင့္တယ္လို႔ဆိုထားတယ္။ ဆက္လက္ထားရွိေပးသင့္ တယ္လို႔ဆိုရာမွာ  ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ကိစၥေတြကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အပါအဝင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးနဲ႔ သင္တန္းေပးအပ္ျခင္းကိစၥေတြမွာ တင္းၾကပ္တဲ႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြသတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ပိုမိုေကာင္း မြန္ၿပီး အားထားရေလာက္တဲ့အေျခအေနေတြကိုဖန္တီးေပးဖို႔လည္းလိုပါတယ္ ဟု ETF အဖြဲ႔မွ Livia Spera ကထပ္ေလာင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံပိုင္ေရပိုက္နက္ေတြမ်ာေျပးဆြဲေနတဲ့သေဘၤာေတြမွာ EU/EEA ႏိုင္ငံအလံတင္ သေဘၤာေတြအလုပ္ျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းကသေဘၤာသားေတြအလုပ္ရရွိေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေထာက္ပ့ံေၾကးစီမံခ်က္တို႔ၾကား ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈ တည္ ေဆာက္ရာမွာ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ထားရွိတဲ့ႏိုင္ငံအဆင့္လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကိုေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔  ETF နဲ႔ ITF က ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ကိုတိုက္တြန္းပါတယ္ ဟု Livia Spera က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ETF/ITF summary of the reports key findings ေဆာင္းပါးမွာသြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ OEDC-ITF report ကိုေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ၿပီးလည္း ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ ဆက္သြယ္လိုပါ Luke Mensies on +61 (0) 433 889 844 သို႔မဟုတ္ menzies_luke@itf.org.uk ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ားတင္ျခင္း

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.